Tüzük - Kurumsal | Çare Doktorları
  • PROFİLİM

Giriş Yap
KURUMSAL

Tüzük

BİRİNCİ BÖLÜM

ADI, MERKEZİ, AMAÇ VE FAALİYET KONULARI

 

MADDE 1: DERNEĞİN ADI

Derneğin adı: Çare Yardımlaşma ve Kalkınma Derneği’dir.

 

MADDE 2: DERNEĞİN MERKEZİ

Derneğin merkezi İstanbul’dur. Yönetim kurulu kararı ile İstanbul içinde derneğin adresi değiştirilebilir. Dernek yurt içinde ve yurt dışında şubeler ve temsilcilikler açabilir.MADDE 3: DERNEĞİN AMACI

Devletimizin hukuk kuralları doğrultusunda sosyal sorumluluk bilincini, yardımlaşma ve dayanışma şuurunu geliştirmek, toplumun sosyo-ekonomik düzeyini yükseltmek, yurt içinde, yurt dışında, nerede olursa olsun, olağan ve olağanüstü zamanlarda; deprem, sel, yangın ve sair nedenlerle yardıma muhtaç duruma düşen bütün insanlara gıda, giyim, temizlik maddesi, yakacak, kira, barınma, sağlık, eğitim, iş kurma, durum ve şartların gerektirdiği biçimde ve imkânlar ölçüsünde ayni, nakdi her türlü maddi ve manevi yardımda bulunmak, Derneğin amaç edindiği yardım ve hizmetler herkesin yararına açık olup, belli bir yöre veya kitle ile sınırlı değildir. Bu nedenle amaç edinilen yardım ve hizmetler bölge, ülke ve benzeri hiçbir ayrım yapmaksızın herkesin yardımına koşar.

 

MADDE 4: DERNEĞİN FALİYETLERİ

a) Yardım içerikli faaliyetler: Dernek; Yurt içi ve yurt dışında yoksul, yardıma muhtaç, kimsesiz, yetim, öksüzleri, hastaları, öğrencileri himaye eder ve her türlü ayni ve nakdi yardım yapar. Bu yardımların gerçekleşmesine katkı sağlayacak yurt içi ve yurt dışında huzur evi, barınma evi, aşevleri, kesimhaneler, kreşler, misafirhaneler, ibadethaneler, kültür merkezleri açar, açılmasına yardımcı olur veya açılmış olanların işletilmesine katkıda bulunur.  Çadır kentler, lojistik merkezleri, sosyal amaçlı mağazalar ve sair tesisler kurar, işletir ve bu tür müesseselere her türlü ayni ve nakdi yardımda bulunur. Ayrıca ihtiyaç sahiplerine yönelik yemek dağıtımında bulunur ve bununla ilgili hizmet satın alır. Özellikle yurt içinde ve yurt dışında gerçek anlamda yoksulların tespiti için çalışmalar yapar ve bu amaçla birimler oluşturur. Mahalleler bazında ülkenin yoksulluk haritasını yapar ve yoksullara yardım edecek kişi, kuruluş ve kardeş aileler belirler. Böylece ihtiyaç sahiplerine onlar başvurmadan da gıda, kira, barınma, konut, yakacak, giyecek, temizlik malzemesi, iş kurma, ev eşyası yardımı yapar, bu konularda organizasyonlar düzenler, düzenlenen organizasyonlara katılır. Aynı amaçlı diğer dernekler vb yardım kuruluşlarına yardım edebilir.

b) Sosyal içerikli faaliyetler: Derneğe gelir sağlama ve eğitim amaçlı olarak yemekli çaylı toplantılar yapar. Kermes, müzayede, piknik, yaz kampı vb. etkinlikler de düzenler.

c) Eğitim içerikli faaliyetler: İlgili mevzuatın izin verdiği ölçüde, yurt içinde ve yurt dışında okul, yurt, kurs, okuma salonları vb. yerlerde okuyan, barınan veya eğitim alan yoksul öğrencilere burs verir; yiyecek, giyecek, araç ve gereç yardımlarında bulunur. İmkanlar dahilinde kendisi bu amaçla binalar yapar; işletir veya işletme hakkını devreder. Yurt içinde ve yurt dışında eğitimin her kademesindeki öğrencilere, akademik kariyer yapanlardan ihtiyaç sahiplerine, hiçbir ayrım yapmaksızın maddi ve manevi yardımda bulunur, burs verir. Dernek üyelerinin, çalışanlarının, gönüllülerin yaptıkları işlerle ilgili bilgi ve becerilerini geliştirmek için yurt içinde ve gerektiğinde yurt dışında eğitim almalarını sağlar, ihtiyaca göre yabancı dil eğitimi verir, verdirir ve aldırır.

d) Sağlık içerikli faaliyetler: İlgili mevzuatın izin verdiği ölçüde ve imkan dahilinde yurt içinde ve yurt dışında sağlık yardımına muhtaç herkesi, fakir hastaları tedavi ettirir. Doğum, hastalık, kaza hallerinde, her türlü ilaç ve tedavi masraflarının karşılanmasına katkıda bulunur. Yurt içinde ve yurt dışında tedavilerini yaptırır. Sağlık alanında hizmet veren tüm kuruluşlarla müşterek çalışmalar yapar ve hizmet satın alır. Şehir dışından gelen hasta ve hasta yakınlarına tedavileri süresince kalacakları yer temin eder ve bununla ilgili hizmet satın alır. Engellilere ve engellilerle ilgili kuruluşlara cihaz ve malzeme yardımında bulunur. Gönüllü sağlık ekibi kurar, meslek içi eğitim verir, ihtiyaç duyulan bölgelere yurt içi ve yurt dışına insani yardım için sağlık elemanı ve tıbbi malzeme gönderir. Toplumu sağlık konusunda bilinçlendirmek üzere etkinlikler düzenler.

e) Çevreyle ilgili faaliyetler: Doğal çevrenin bozulmasını ve kirlenmesini önleyici yurt içi ve yurt dışında çalışmalarda bulunur. Bu anlamda çevre kirliliği, doğal dengenin bozulması, erozyon, küresel ısınma konularında toplumu bilinçlendirici faaliyetlerde bulunur. Bu tür faaliyette bulunan kuruluşlarla iş birliği yapar. Araştırmalar yaptırır, projeler hazırlatır, bu tür faaliyetlere katkıda bulunur. Bu anlamda yurt içinde ve yurt dışında, doğal çevrenin korunması faaliyetlerine katılır. Tarihi ve kültürel değerlerin, yapıların, anıtların korunması, onarılması ve restorasyon işlerini yapar; yapanlara maddi ve manevi katkıda bulunur.

f) İş birliği şeklindeki faaliyetler: Dernek, amaçları gerçekleştirmek ve faaliyetlerini geliştirmek için ilgili mevzuatın izin verdiği ölçüde kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve özel kuruluşlar ile iş birliği yapar. Bu anlamda yurt içindeki ve dışındaki kamu kurum ve kuruluşları, vakıflar, dernekler, meslek odaları, sendikalar, resmi öğrenci birlikleri, enstitüler, federasyonlar, konfederasyonlar ile iş birliği yapar. Bu amaçla yurt içinde ve yurt dışında şubeler açar, ayrı dernekler kurulmasını teşvik eder ve kendi adının kullanılmasına izin verir. Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası, Avrupa Birliği vb. uluslararası kuruluşlar ve Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ile iş birliği yapar, ulusal ve uluslararası fonlardan yararlanır, yararlanmak için projeler hazırlar ve hazırlayan kuruluşlara destek verir.  

g) Dernek gelirlerini artırma ve tanıtım faaliyetleri: Amaçları doğrultusunda, derneğe gelir temin etmek ve/veya tanıtım amacı ile yurt içi ve yurt dışında kermes, konferans, sergi, panel, seminer, sempozyum gibi etkinlikler düzenler; bu tür faaliyetlere katılır ve stantlar açar. Kitap, broşür, dergi, bülten ve benzeri yayınları çıkarır. Tanıtım amaçlı promosyonlar yaptırır ve seyahatler düzenler. İktisadi işletmeler, kooperatifler, vakıflar kurar ve işletir, işletmelere ve kooperatiflere ortak olabilir. Taşınmaz mal satın alır, bağışını kabul eder, inşa eder, kiraya verir, dernek amaçları doğrultusunda kullanır, gelir sağlamak amacıyla işletir. Derneğe yapılan bağışları; nakit, gıda, giyim, araç-gereç, elektronik cihaz, yakacak ve temizlik malzemesi ve canlı hayvan bağışlarını kabul eder. Dini bayramımız Kurban zamanı ve yıl içerisinde kurban bağışı alır ve bu hayvanları yurtiçi ve yurtdışında kestirerek fakir ve yoksul halka dağıtır. Dernek çalışmalarında kullanılmak üzere menkul veya gayrimenkulleri kiraya tutar, kiraya verir, her türlü araç bağışını kabul eder, satın alır, kiralar, giderlerini karşılar. Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamak amacıyla her türlü teknik araç ve gereç, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin eder. Yardım toplama kanunu ve sair ilgili mevzuat hükümleri dahilinde ayni ve nakdi bağış kampanyaları başlatır ve yürütür, belli yerlere bağış kutuları koyar. Amaçta belirtilen yardımları yazılı ve görsel yayınlar yoluyla kamuoyunun dikkatine sunar. Bunu yaparken toplumun yardım ve dayanışma duygularına, sosyal sorumluluk, milli ve manevi değerlere, insanlık onuruna saygı bilincinin geliştirilmesine dikkat çeker, vurgu yapar. Bu anlamda sesli ya da görüntülü yayınlar yapar, yaptırır ve yapılanlara sponsor olur. Ayrıca bu amaca hizmet edecek matbuat, sinema filmi, reklam filmi, tiyatro eseri gibi kültür ve sanat etkinliklerinde bulunur veya yaptırır. Reklam ve tanıtım çalışmalarında internet ortamından istifade eder. Web sitesine reklam alır. Bilimsel-kültürel toplantılar düzenler, gözlemler yaptırır, raporlar ve anketler hazırlatır, bilimsel araştırma, geliştirme ve uygulama merkezleri kurar ve işletir. Bu konularda kişisel veya kurumsal olarak çalışma yapanlara mali destek sağlar.

h) Dernek mallarının değerlendirilmesi: Yine derneğin ekonomik değerini yitirmiş veya yetersiz olan araç, gereç, bina, tesis, arsa vs. mal ve kıymetlerini, ilgili mevzuat hükümlerine göre satar, paraya çevirir, yerine yenisini alır veya gelirini dernek amacı doğrultusunda harcar. Sahip olduğu veya olacağı gayrimenkulleri kendisi kullanmadığı, işletmediği zamanlarda, uzun veya kısa süreli olarak, belli bir ücret karşılığında başka kurum, kuruluş veya kişilere kiralar, kullanma ve işletme hakkını devreder. Bu kurum veya kuruluşa dernek amacı doğrultusunda faaliyet göstermesi şartıyla kullanma ve işletme hakkını geçici olarak bedelsiz verebilir.

i) Gönüllülerden yararlanma: Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için yapacağı yurt içi ve yurt dışındaki tüm faaliyetlerde gönüllülerden yararlanabilir. Belirlediği gönüllülere yurt içinde ve yurt dışında eğitim aldırır, seminerler düzenler. Dernek faaliyetleri ile ilgili gönüllü alt birimleri ve komisyonlar kurar. Dernek herhangi bir konuda bu komisyonları görevlendirir, yapacakları işle ilgili yetkiler verir. Bunların yapacakları işler ve yetkilerini düzenleyen bir yönetmelik hazırlar. Gönüllülere ücret ödenmez ancak gönüllülerin yaptığı iş ve hizmetlerin yol, barınma, konaklama, iaşe vb. masraflarını karşılar.

 

Dernek hiçbir şekilde siyasetle iştigal etmez.